Bedrijfsboodschap - Bedrijfsboodschap
Alles over Doneren en Schenken
 
Eenmalige Donatie
Kunt u overmaken op onze ING rekening met IBAN nummer NL66INGB0004487507 t.n.v. KaliTaman Foundation o.v.v uw naam en email adres.
 
Voor donaties vanuit het buitenland:
Doneren kan op: ING rekening nummer 4487507
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL66INGB0004487507
t.n.v KaliTaman Foundation o.v.v uw naam en email adres

Lees vooral onderstaande informatie over giften, zakelijk schenken en nalatenschap.
 
Namens alle mensen op Bali die wij namens u onze hulp aanbieden. Terima kasih banyak / Onzettend bedankt.
 

Periodieke giften vanaf 2014  
Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:
 • bij de notaris
 • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen uzelf en ons ?
Wij hebben voorbeeldformulieren van de belastingdienst die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.
Periodieke gift in natura
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura, wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.
Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken.

Let op! Van deze formulieren dient u één exemplaar naar ons te zenden via de mail of per post en een ander exemplaar is voor uw eigen administratie. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte mocht controleren, dan kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

RSIN invullen
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen.

Overeenkomst periodieke giften  
Wilt u een periodieke gift doen aan KaliTaman Foundation, het goede doel?
Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en KaliTaman Foundation, het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.
Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan ons. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor ons. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Periodieke gift in natura
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en ons. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en ons verstuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een periodieke gift als:
 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Let op! Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.
Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Mag u uw gift aftrekken?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.
 
Meer informatie over schenken en doneren kunt u vinden op www.belastingdienst.nl
 

Zakelijke Schenken:
Jaarlijks wordt er door Nederlanders steeds meer aan het goede doel geschonken. voor 2013 was dit circa 4 miljard euro. Dit wordt ook fiscaal aantrekkelijk gemaakt door onze belastingdienst.

Giften aan goede doelen fiscaal aftrekbaar
Van giften die u doet aan goede doelen of instellingen kunt van de belastingdienst een deel terugkrijgen. Giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar. Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris of (sinds 2014) onderhands? En als u een BV als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw BV doen. Daarnaast worden er, om voor fiscale aftrek van uw giften in aanmerking te komen, eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan u geeft.

Giften
Een gift is pas een gift als u er niets voor terug krijgt. Een lot, boek, kalender of kerstkaarten kopen bij een goed doel is dan ook geen gift. U moet altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift. Maakt u kosten voor een goed doel zonder dat deze vergoed worden, dan kunt u deze vaak ook als gift aftrekken van de belasting. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.
Eenmalige giften
Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling (ANBI, zie verderop), is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor (flink) laten meebetalen aan uw gift. Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).

Voor veel mensen is een goede schatting van het verzamelinkomen: het bruto jaarinkomen met daarbij opgeteld: 4% van het vermogen in box 3 (min de vrijstelling) met, als men een eigen woning heeft, hierop in mindering gebracht: de hypotheekaftrek met aftrek van het eigenwoningforfait. Ofwel: Verzamelinkomen = jaarinkomen + 4% x (box 3 – vrijstelling) – (hypotheekaftrek – eigenwoningforfait). Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen. Bereken zelf in hoeverre uw gift aftrekbaar is.

Periodieke giften
Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%. De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:
 • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking. Het goede doel regelt dit meestal graag voor u.
 • U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
 • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
Nog een voordeel van een periodieke gift is dat u ook kunt geven aan een vereniging die geen ANBI is. Maar pas op: er worden dan wel een aantal voorwaarden gesteld aan de vereniging.
 
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling Algemeen Nut Beogende Instellingen, afgekort ANBI, zijn instellingen die op een of andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Denk hierbij aan: charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen en kerken of levensbeschouwende instellingen. Een ANBI moet gevestigd zijn in de EU, de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba. krijgen. U kunt bij de belastingdienst opzoeken of de instelling waaraan u wilt geven, een ANBI is. Kunt u de instelling daar niet vinden, ga dan bij de instelling zelf na of ze ANBI zijn, soms zijn ze namelijk onder een andere naam of als groep geregistreerd bij de belastingdienst.

Zakelijk geven
Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften. 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar. voordeliger zijn om vanuit uw BV te geven, u vergelijkt dan wat beide opties u aan fiscaal voordeel opleveren. De dividendbelasting (box2) wordt hierbij ook meegenomen, om de kosten in privé te kunnen vergelijken.

U kunt zelf de netto kosten van uw zakelijke giften berekenen voor de BV en in privé.
Ook kunt u berekenen wat in uw situatie het voordeligste is: zakelijk of in privé geven.
NB: Giften zijn in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke gift 'om te buigen' naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, sponsoren van de instelling of een activiteit, etc.

Belastingvoordeel berekenen
BerekenHet.nl heeft een viertal berekeningen online staan voor het berekenen van het belastingvoordeel van giften:

Bereken zelf online wat uw giften aan goede doelen u kosten na belastingaftrek. Als u het goed doet, betaalt de overheid (flink) mee. Hoeveel en hoe optimaal te geven kunt u zelf uitrekenen met onze online berekeningen.

Bron: berekenhet.nl 


Nalatenschap
Het opnemen van een goed doel in uw testament kan d.m.v. een erfstelling of een legaat. Over legaten en erfstellingen betalen goede doelen geen successierechten. Hiermee komt uw schenking voor de volle 100% ten goede aan ons goede doel. Wel dient u uw wensen vooraf kenbaar te maken bij uw notaris. Met het vastleggen van uw nalatenschap aan KaliTaman Foundation zou u menig project en mens in Bali een betere leven kunnen bieden!
Uw notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij uw eigen notaris, de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet
www.notaris.nl.
 
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.